Forfatterarkiv

Markedsføringsforbud foreslås ophævet

Skrevet af:

Økonomi- og Erhvervsministeren foreslår i et udkast til nyt lovforslag at ophæve forbuddene mod brug af rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer i markedsføringen. Ifølge udkastet ophæves forbuddene pr. 28. december 2009.

Baggrunden er gennemførelsen af servicedirektivet i dansk ret. Med servicedirektivet er det ikke længere muligt at håndhæve et forbud mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer over for udenlandske tjenesteydere, og man lægger derfor op til at ophæve forbuddene også i forhold til danske erhvervsdrivende for ikke at forvride konkurrencevilkårene.

Der er som nævnt tale om et udkast til lovforslag. Lovforslaget er endnu ikke fremsat i Folketinget, men udkastet er i høring hos en lang række parter med høringsfrist den 5. december 2008.

Hele lovforslagsudkastet kan læses på Høringsportalen.

0

Læskedrikreklamenævnet har behandlet sine to første sager

Skrevet af:

Så foreligger de to første afgørelser fra Læskedrikreklamenævnet.

Afgørelserne er ret summarisk gengivet på nævnets hjemmeside, men i den første sag havde Forbrugerrådet klaget over Royal Unibrews markedsføring af en ny 0,6 liters flaske idet markedsføringen efter Forbrugerrådets opfattelse stred mod § 4 i regelsættet for god markedsføring af læskedrikke, hvorefter reklamer for læskedrikke ikke må opfordre til et overdrevent forbrug.

Ikke overraskende fastslår nævnet, at det som sådan ikke er ulovligt at markedsføre en 0,6 liter flaske. Nævnet fastslår, at hverken teksterne eller billederne i reklamerne opfordrer til et overdrevent forbrug, jf. § 4, men at markedsføringen alene sender det budskab, at flaskerne har ændret størrelse.

Læs mere →

0

Lovforslag om generel 6 måneders bindingsperiode fremsat

Skrevet af:

Justitsministeren har den 17. december 2008 fremsat et forslag til ændring af forbrugeraftaleloven.

I lovforslaget foreslås det at fastsætte generelle regler om en længste bindingsperiode og et længste opsigelsesvarsel i aftaler om løbende levering af varer og tjenesteydelser. Fremover skal det ifølge forslaget ikke være tilladt at binde forbrugere i løbende aftaleforhold mere end 6 måneder. Som hovedregel skal forbrugere kunne opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse.

Nogle af de oplagte eksempler på løbende aftaler, der vil blive berørt, er abonnementer på satellit-tv, webhoteller og fitness, hvor mange udbydere hidtil har opereret med 12 måneders bindingsperioder, nogle tillige med automatisk forlængelse i yderligere 12-måneders perioder.

Forslaget indeholder nogle få undtagelser, herunder en bagatelgrænse på 2.000 kr. for aftaler der ikke automatisk forlænges efter den første bindingsperiode på maksimalt ét år, og en øvre grænse på 20.000 kr., som tillader en bindingsperiode på maksimalt ét år hvor aftalen er forbundet med forholdsvis høje startomkostninger for den erhvervsdrivende.

Læs hele lovforslaget.

0

Loft over bindingsperioder og opsigelsesvarsler vedtaget

Skrevet af:

Den 19. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring til forbrugeraftaleloven, som betyder, at der nu kommer et generelt loft over bindingsperioder og opsigelsesvarsler i forbrugerforhold. Fremover må erhvervsdrivende således ikke længere binde forbrugerne i mere end 6 måneder. Efter 5 måneder vil man i langt de fleste tilfælde kunne opsige aftalen med 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Lange bindingsperioder har især været diskuteret i forhold til tv-abonnementer, avis- og fitnessabonnementer samt abonnementer på webhoteller. Disse grupper vil alle være omfattet af de nye regler.

Loven indeholder to undtagelser, hvor det vil være tilladt at binde forbrugerne i 12 måneder.  Det gælder for det første aftaler om varer eller tjenesteydelser, der skal leveres senest 1 år efter aftalens indgåelse, hvis den samlede pris ikke overstiger 2.000 kr. og den fulde betaling skal ske senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Løber aftalen videre efter de 12 måneder, kan forbrugeren imidlertid herefter altid opsige den med 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Den anden undtagelse vedrører aftaler om løbende levering af varer eller tjenesteydelser, hvor den samlede pris overstiger 20.000 kr. årligt, og hvor den erhvervsdrivende har afholdt særlige engangsomkostninger, eller hvor der sker en særlig stor værdiforringelse på det leverede.

Loven træder i kraft den 1. januar 2010 på nær for så vidt angår aftaler om levering af tv-programmer, hvor der samtidig som led i aftalen stilles modtageudstyr til rådighed for forbrugeren. Under lovforslagets behandling lykkedes det Viasat, Canal Digital og Boxer at få udskudt ikrafttrædelsesdatoen på netop dette område til 1. januar 2012.

Læs lovforslaget, den vedtagne lov m.v. på Folketingets hjemmeside

 

0

Forbrugerombudsmandens erfaringer med den nye markedsføringslov

Skrevet af:

Forbrugerombudsmanden har for nylig skrevet en artikel til “Juristen” (nr. 7 2007) om erfaringerne med den nye markedsføringslov, der trådte i kraft i 2006. I artiklen kommer Forbrugerombudsmanden bl.a. ind på de nye bestemmelser om salgsfremmende foranstaltninger, skjult reklame og prisoplysninger, ligesom der ses nærmere på betydningen af det nye direktiv om urimelig handelspraksis, som trådte i kraft 1. december 2007.

Artiklen ligger frit tilgængelig på DJØF’s hjemmeside.

Læs artiklen “Erfaringer med den nye markedsføringslov” på DJØF’s hjemmeside.

Læs forarbejderne til de seneste ændringer i markedsføringsloven her på hjemmesiden.

0

Forbrugerombudsmanden får mere kompetence på det finansielle område

Skrevet af:

Forbrugerombudsmanden står ifølge det lovforslag, der skal gennemføre den såkaldte bankpakke II, til at genvinde noget af sin kompetence i forhold til den finansielle sektor. Ifølge lovforslaget, som blev fremsat af økonomi- og erhvervsministeren den 21. januar 2009, indsættes der to nye bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, §§ 348 og 348a:

Læs mere →

0

Forbrugerombudsmanden får kompetence til at føre gruppesøgsmål på konkurrenceområdet

Skrevet af:

Fra 1. oktober 2010 kan Forbrugerombudsmanden anlægge gruppesøgsmål på konkurrenceområdet.

En lovændring til konkurrenceloven (lov nr. 495 af 12. maj 2010) gør det fra 1. oktober 2010 muligt for Forbrugerombudsmanden at blive udpeget som grupperepræsentant i gruppesøgsmål på konkurrenceområdet.

Hidtil har Forbrugerombudsmanden haft kompetence til at optræde som grupperepræsentant i gruppesøgsmål efter markedsføringsloven og efter en række love på det finansielle område, men denne kompetence udvides altså nu til også at omfatte konkurrenceområdet. Ved at give Forbrugerombudsmanden denne udvidede kompetence får forbrugerne og mindre virksomheder lettere ved at søge erstatning for de tab, de har lidt, hvis en virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne.

Læs mere →

0

Canal Digital reklame kendt ulovlig

Skrevet af:

Radio- og TV-Nævnet har netop kendt en tv-reklame for Canal Digital ulovlig. Nævnet fastslår i kendelsen, at reklamen er i strid med såvel vildledningsbestemmelsen i markedsføringslovens § 3 som lovens § 9 om salgsfremmende foranstaltninger og § 13 om prisoplysninger.

I reklamen havde Canal Digital markedsført en komplet digital tv-løsning for kun 10 kr., mens realiteten var, at man som forbruger skulle betale minimum 1.857 kr., hvis man ønskede at gøre brug af tilbuddet.

Læs afgørelsen.

0
Side 2 of 2 12