Forfatterarkiv

I dag træder den nye markedsføringslov i kraft

Skrevet af:

Så oprandt dagen, hvor den nye markedsføringslov træder i kraft. Som de fleste nok er klar over, er der ikke de store indholdsmæssige ændringer i loven. Selvom der i udkastet var lagt op til en række lempelser af spamforbuddet som det væsentligste, endte den endelige version af loven med at blive en mere teknisk opdatering med fokus på især at sikre, at loven er i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler.

Men hvad er så ændret? De væsentligste ændringer i loven er:

  • I spamreglerne lægges der op til en lidt mindre restriktiv fortolkning af udtrykket “egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser” end hvad forarbejderne til den hidtidige lov opererede med, hvorved brugen af opt-out undtagelsen vedrørende markedsføring via elektronisk post fremover formentlig vil blive benyttet mere end hidtil
  • I spamreglerne indføres samtidig nye forpligtelser i den nye § 10, stk. 3, bl.a. indføres der et lovkrav om, at der skal være en adresse, man kan henvende sig til for at få standset fremtidige henvendelser, ligesom der indføres et forbud mod i markedsføringen at henvise til hjemmesider, der ikke lever op til en række klarhedskrav i bestemmelsen
  • Pligten til at skilte med organiseret rabat bortfalder
  • Pligten til at give vejledning ved salg bortfalder, idet tilsvarende krav i vidt omfang allerede følger af vildledningsreglerne og købelovens regler
  • Forbuddet mod at anvende udtrykket “garanti”, medmindre garantien sikrer forbrugeren en “væsentlig bedre retsstilling end efter lovgivningens almindelige regler”, bortfalder
  • Kravet om, at en garanti altid skal være på dansk, bortfalder. Fremover gælder dette kun, hvis også markedsføringen er på dansk
  • Bestemmelsen om salgsfremmende foranstaltninger er blevet ophævet. Indholdet i bestemmelsen lever dog i vidt omfang videre i den nye § 6 om vildledende udeladelser
  • I forhold til skjult reklame præciseres det, at der ikke er noget krav om, at der foreligger en egentlig aftale mellem den, der bringer reklamen, og den på hvis vegne den bringes
  • Der er foretaget en række tekniske og sproglige ændringer i loven for at sikre bedre overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler. Loven indeholder således nu en række definitioner, der er indført en række nye begreber (såsom “god erhvervsskik” og “transaktionsbeslutning”), den tidligere § 1 om god markedsføringsskik er blevet splittet op i 2 bestemmelser, den tidligere § 3 om vildledning og utilbørlig markedsføring er blevet splittet op i 3 selvstændige bestemmelser, og endelig skelnes der i højere grad end tidligere mellem forbruger- og erhvervsforhold

Du finder lovforslaget med tilhørende forarbejder på siden forarbejder.

0

Mulighederne for telefonsalg udvides

Skrevet af:

Fra den 13. juni 2014 må erhvervsdrivende lave telefonsalg med henblik på indgåelse af aftaler om personbefordring.

Det er en konsekvens af den nye forbrugeraftalelov, som træder i kraft den 13. juni 2014. På en række punkter skærper den forbrugerbeskyttelsen, men samtidig giver den nye lov også nye muligheder for telefonsalg, idet den helt undtager aftaler om personbefordring fra lovens anvendelsesområde og dermed også fra forbuddet mod telefonsalg. Selv salg via personligt fremmøde på en forbrugers bopæl og lignende med henblik på salg af personbefordring bliver tilladt.

Læs mere →

0

Fagforeningsaktiviteter ikke omfattet af markedsføringsloven

Skrevet af:

Af og til opstår spørgsmålet, om en fagforenings aktiviteter er omfattet af markedsføringsloven eller ej, og dermed om fagforeningen skal overholde markedsføringsloven i sin markedsføring.

For nylig havde Højesteret lejlighed til at tage stilling til dette spørgsmål i en sag anlagt af 3F mod Det Faglige Hus.

Det Faglige Hus havde efter 3F’s opfattelse overtrådt markedsføringsloven og varemærkeloven i en helsidesannonce i gratisavisen 24 Timer, hvor man forsøgte at hverve nye medlemmer.

Læs mere →

0

Fradrag for brug ved ophævelse af køb

Skrevet af:

For nylig traf Højesteret afgørelse i den såkaldte MPEG 4 retssag. Det der især fik opmærksomhed i den forbindelse var, at Højesteret fastslog, at en sælger, der er klar over (eller burde være klar over), at et nyindkøbt tv inden for dettes normale levetid ikke ville kunne benyttes til at modtage de almindelige danske public service kanaler uden tilkøb af ekstraudstyr, burde gøre køber opmærksom herpå i forbindelse med købet. Formentlig ikke noget overraskende resultat for de fleste, og forud for Højesterets afgørelse var først Forbrugerklagenævnet og sidenhen Østre Landsret da også nået frem til samme resultat.

Hvad der ikke har fået så meget opmærksomhed i forbindelse med dommen, men som er nok så interessant, er at Højesteret samtidig fastslog, at sælger, der ifølge afgørelsen var nødt til at acceptere forbrugerens ophævelse af købet af tv’et, kunne foretage et fradrag for brug i den periode forbrugeren havde anvendt tv’et.

Læs mere →

0

Østre Landsret afsiger dom i Paypal-sagen

Skrevet af:

Den 19. december 2008 afsagde Østre Landsret dom i den såkaldte Paypal-sag.

Sagen vedrørte en forbruger, der i forbindelse med deltagelse i et onlinespil på nettet havde købt og betalt for nogle ydelser, han aldrig fik leveret.

Betalingen var foregået ved brug af køberens VISA/Dankort gennem PayPal, der er udbyder af og formidler betalinger med elektroniske penge. De virtuelle ydelser, som havde en samlet værdi af over 100.000 kr., var købt over en periode på ca. 3 måneder ad flere omgange. Forbrugeren modtog aldrig ydelserne trods flere rykkere, og han kontaktede derfor sin bank (Nordea), som var udsteder af hans VISA/Dankort, med anmodning om, at Nordea foretog charge back (førte pengene tilbage til forbrugerens konto) i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer for brug af betalingskort på nettet.

Læs mere →

0

Ændring af markedsføringsloven på vej

Skrevet af:

Kort før jul sendte Forbrugerstyrelsen et forslag til to ændringer af markedsføringsloven i høring.

Det foreslås for det første, at der indføres en generel faktureringspligt, hvor erhvervsdrivende ved salg af tjenesteydelser udført efter regning altid skal udstede en specificeret regning, der gør det muligt for forbrugeren at kontrolle prisen. Normalt skal man ifølge forslaget have oplyst timeprisen, timeforbruget og materialeforbruget. Beder forbrugeren om det, skal den erhvervsdrivende også give andre relevante oplysninger, som kan være relevante for at kontrollere regningens indhold. I dag findes der specifikke faktureringskrav på en række områder. Disse særregler ophæves samtidig med ændringen.

Den anden ændring går ud på at gøre det muligt at forlænge Forbrugerombudsmandens ansættelsesperiode. Som reglerne er i dag, ansættes Forbrugerombudsmanden for en periode på 6 år uden mulighed for forlængelse. Ifølge forslaget skal det fremover være muligt at forlænge ansættelsen med i første omgang 3 år, samtidig med at det herefter også bliver muligt at genansætte Forbrugerombudsmanden for yderligere 6 år efter fornyet opslag.

Ifølge det foreliggende forslag skal ændringerne træde i kraft pr. 1. juli 2010.

Læs forslaget

0

Nyt frivilligt kodeks for markedsføring af fødevarer over for børn

Skrevet af:

En række danske brancheorganisationer har med ikrafttræden den 1. januar 2008 vedtaget et frivilligt kodeks for markedsføring af fødevarer over for børn.

Ifølge kodekset må der i Danmark fra 1. januar 2008 ikke længere reklameres for usunde fødevarer over for børn under 13 år. Usunde fødevarer defineres som fødevarer, der har et højt indhold af sukker, fedt eller salt.

Læs mere →

0

Nyt frivilligt klagenævn for læskedrikreklamer

Skrevet af:

Forbrugerrådet, Bryggeriforeningen, DRRB (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening) og DSK (De Samvirkende Købmænd) har oprettet et nyt frivilligt klagenævn, der skal sikre, at retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke i Danmark overholdes. Nævnet modtager og afgør klager over markedsføring af læskedrikke, og nævnet kan også vælge selv at tage sager op.

Læskedrikreklamenævnet kan ikke pålægge nogen sanktioner for overtrædelse af retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke, men alene udtale kritik af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den pågældende markedsføring. 

Alle afgørelser offentliggøres løbende på klagenævnets hjemmeside.

Læs mere på klagenævnets egen hjemmeside.

0

Nye nordiske markedsføringslove

Skrevet af:

I Sverige træder en ny markedsføringslov i kraft 1. juli 2008. Loven implementerer direktivet om urimelig handelspraksis. Du kan læse mere om ændringerne og teksten i den nye markedsføringslov på Konsumentverkets hjemmeside.

Også i Norge er en ny markedsføringslov, der skal implementere direktivet om urimelig handelspraksis, på vej. Barne- og Likestillingsdepartementet fremsatte således et lovforslag herom i maj måned. Du kan læse mere om de foreslåede ændringer og selve lovforslaget på Barne- og Likestillingsdepartementets hjemmeside.

I Danmark trådte den lovændring, der implementerede direktivet om urimelig handelspraksis, i kraft den 1. december 2007. Læs Forbrugerombudsmandens orientering af 7. maj 2008 om ændringerne i den danske markedsføringslov.

0

Ny hjemmeside om urimelig handelspraksis

Skrevet af:

EU-Kommissionen har netop lanceret en ny hjemmeside, der på pædagogisk vis gennemgår de stadig forholdsvis nye regler i direktivet om urimelig handelspraksis, som trådte i kraft i december 2007. Især gennemgangen af den såkaldte sortliste er interessant. Her kan man hurtigt få et overblik over de markedsføringsformer der ifølge direktivet altid vil blive anset for ulovlige i alle EU-lande. Hjemmesiden er oven i købet også tilgængelig på dansk. Du finder den på isitfair.eu eller ved at klikke på banneret herunder.

0
Side 1 of 2 12